Çalışmaya Başlamak

11.05.2013 19:47

 ÇALIŞMAYA BAŞLAMAK

 

 

 

“Çalışma Ortamına İlişkin Düzenlemeler”

 

 

 

Amaç:              Bu bölümde ders başında geçirmeyi planladığınız zamandan en iyi biçimde yararlanmayı sağlamak için çalışma odasının ve ma­sasının organize edilmesi, çalışmayı kolaylaştıracak çevre şartları ve çalışmaya başlayamama sebepleri anlatılacaktır.

 

 

 

SORULAR

 

Bu bölümü okuduktan sonra şu soruların cevaplarını verebileceksiniz:

 

1)       Çalışma masası çalışma davranışını hangi yönlerden etkiler?

 

2)      Çalışma odasının duvarlarında posterlerin bulunması dikkati dağıtır mı?

 

3)       Çalışma odası olmayanların, çalışma köşeleri nasıl düzenlenmelidir?

 

4)       Çalışma masasında “sadece çalışmak” nasıl bir sonuç verir?

 

5)       Çalışmak için gerekli her türlü malzemenin el altında bulundurulması­nın yararı nedir?

 

 

 

Çalışmak için oturan bir insanın dikkatini dağıtan faktörler ya çevreden gelir veya kişinin kendi zihninden kaynaklanır. Bu sebep­le çalışma ortamının belirli özelliklere sahip olması öğrenmeyi ko­laylaştırır ve çalışmak için ayrılan zamandan en üst düzeyde yarar sağlanmasına imkan verir.

 

Her ne kadar herkese tam anlamıyla uyan bir çalışma ortamı mo­deli ortaya konamazsa da, çalışma odasının döşenme biçiminin ve içindeki eşyaların ilgi ve dikkati etkilediği bilinir: Aynı şekilde ses, başka insanların varlığı, radyo, televizyon ve el altında gazetelerin bulunmasının çalışmayı engellediği araştırmalarla ortaya konmuştur.

 

 

 

 

 

Çalışma Odası ve Masası

 

•       Eğer mümkünse çalışma odası özel olarak döşenmelidir. Çalışma masası camın

 

hemen yanında olmamalı, böylece çalışan kişinin yazın sıcaktan, kışın soğuktan etkilenmesi önlenmelidir.

 

•       Gün ışığı tercihen karşıdan gelmeli, böylece çalışan kişinin göl­gesi çalışma

 

malzemesinin üstüne düşmemelidir.

 

•       Çalışma odası iyi havalanmalıdır. Çünkü havadaki oksijenin azalması, gerginliğe yol

 

açar ve bu durum da baş ağrısı gibi öğ­renmeyi güçleştiren birçok etkinin doğmasına sebep olur.

 

 

 

 

 

Sandalye

 

•       Bazı insanların çalışmaktan özellikle hoşlandıkları bir masaları ve sandalyeleri veya

 

koltukları vardır. Sandalye veya koltuğun çok rahat olmaması daha yerindedir. Sandalye, çalışma odası için kol­tuktan daha uygun bir eşyadır. Çünkü koltuk fazla gevşemeye yol açarak öğrenmeyi güçleştirebilir. Sandalye seçiminde standart öl­çülerin dışına çıkılabilir ve uygun yükseklik öğrencinin boyuna göre ayarlanabilir. Bu özellikle ilkokul çocukları için önem taşır.

 

 

 

Sessizlik

 

•       Çalışma odası sessiz olmalıdır. Gençler arasında yaygın tutum, “ders çalışırken müzik

 

dinlemek”tir. Kendilerine sorulduğunda müzik dinlemelerinin çalışmalarına engel olmadığını, tam tersine daha kolay öğrendiklerini söylemektedirler. (Bu konuya Zihnin Dağılmasını Önlemek bölümünde değinilmiştir.)

 

 

 

Posterler

 

•       Öğrenciye ait oda, onun egemenlik alanıdır. Oraya kimsenin ka­rışmaması, çocuğun

 

veya gencin bu odada bağımsızlığını rahat rahat yaşaması yerindedir. Bunun için de genç odasını istediği gi­bi düzenler, duvarlara istediği resim, afiş ve posterleri yapıştırır. Bu onun en doğal hakkıdır. Ancak bu durumun doğurduğu en önemli sakınca aynı ortamda ders çalışırken ortaya çıkmaktadır. Çünkü özellikle duvarlara asılı olan poster, afiş, resim gibi gencin zevkini, özlemlerini ve iç dünyasını yansıtan ögeler öğrenci kafa­sını kaldırdığı anda onu alıp hayal dünyasına götürür, dersten kop­masına sebep olur ve değerli zamanının ziyan olmasına yol açar.

 

Bu sebeple ders çalışılan ortamın, insana mümkün olduğu ka­dar az çağrışım yaptı-

 

racak şekilde düzenlenmesinde yarar vardır.

 

Bunun için de, gencin egemenlik alanı içindeki düzenlenmeyi kendisinin gönüllü

 

olarak yapması, yoğun çalışma dönemi geride kaldıktan sonra poster ve afişlerini dilediği gibi sergilemesi ya­rarlıdır.

 

 

 

Çalışma Köşesi

 

·          Herkes bağımsız bir çalışma odasına sahip olacak kadar şanslı ol­mayabilir. 0 zaman da

 

bir çalışma köşesi düzenlemek çok yerin­dedir. Çalışma köşesinin sahip olması gereken sıcaklık, ses, ışık gibi özellikler daha önce belirtilmişti. Burada üzerinde durulacak olan bir çalışma köşesinin sahip olması gereken asgari nitelikler­dir.

 

·          Bir çalışma köşesi en az üzerinde yazı yazılabilecek bir masa ve yanında çalışma

 

sırasında el altında bulunması gerekli olan kitap­ların, notların, kağıtların, kalemlerin vb. malzemenin konabilece­ği bir ilave alandan oluşur.

 

·          Bu konuda en önemli nokta çalışma köşesinde — daha farklı işler­de de kullanılıyorsa —

 

çalışmaya başlarken mutlaka temel bir de­ğişiklik yapılması gereğidir. Örneğin yemek masası çalışma ma­sası olarak kullanılıyorsa, mutlaka örtüsü değiştirilmelidir. Müm­künse masanın yeri de değiştirilebilir ve üzerine bir çiçek koyula­bilir; masanın örtüsünün değişmesiyle beraber bir de lamba ek­lenmesi de masanın artık farklı bir amaçla kullanılacağı konusun­da “uyarıcı” rolü oynar.

 

 

 

Çalışma Masası Sadece Çalışmak İçindir

 

·          Çalışmayı, çalışma için ayrılmış alanın dışına kaydırmamak ya­rarlıdır. Bir başka odada

 

çalışmak, koltuğa geçerek “tekrar yap­mak” yerine, bütün bu faaliyetleri çalışma masasında ve sandalye üzerinde yapmakta yarar vardır.

 

·          Eğer çalışma sırasında dikkatiniz dağılır, hayale dalarsanız yapı­lacak şey derhal

 

çalışma masasını terk etmektir.

 

·          Çalışma ortamına ait düzenlemelerin can alıcı noktası, belirli bir çalışma alanı ile

 

çalışma davranışı arasında şartlı refleks türün­den bir ilişki kurmaktır.

 

Genç bir insan hayal de kurar, çalışırken yorulur ve uykuya da dalar. Ancak bunları yatak, koltuk gibi ait oldukları yerlerde yap­mak, sonra da tekrar çalışma ortamına dönmek, daha sonraki uy­gulamalarda çalışmak için ayrılan zamandan en iyi biçimde yararlanmayı mümkün kılar. Çünkü böyle bir alışkanlık kazanıldığı takdirde çalışma ortamına dönmek kendiliğinden çalışma davra­nışını başlatır. Bu durumda çalışma masasına oturmak, çalışmaya başlamak için “uyarıcı” görevi görür ve çalışmayı başlatır.

 

·          Çalışma masasının her çalışmadan sonra düzenlenmesi, bir son­raki çalışmaya

 

başlamayı kolaylaştırır. Dağınık bir masada çalış­maya başlamak zordur ve çalışma için ayrılmış değerli zamanın bir önceki çalışmadan kalan malzemeyle ilgili gereksiz ayrıntıla­ra harcanmasına yol açar.

 

·          Çalışmaya başlamadan önce, çalışma sırasında gerekecek her türlü malzemenin el

 

altında bulundurulması son derece yararlıdır. Böylece çalışma başladıktan sonra ders başından kalkmayı ge­rektirecek kopmalar önlenmiş olur. Çalışmayı bıraktıktan sonra aynı noktadan çalışmaya başlamak mümkün değildir. Mutlaka zihnin uyumu için bir süreye ihtiyaç vardır. Bu sebeple kopmala­rı önleyecek tedbirleri önceden almak verimi yükseltir

 

 

 

ÖZET

 

•       Çalışma odası mümkün olduğu kadar fazla sıcak veya soğuk olmamalı, iyi

 

havalandırılmalı ve sessiz olmalıdır.

 

•       Çalışma masası ve yüksekliği kişinin boyuna göre ayarlanmalıdır.

 

•       Ders çalışırken müzik dinlemek dikkati dağıtır.

 

•       Ders çalışma ortamındaki poster, afiş ve resimler de dikkatin dağılma­sına, öğrencinin

 

hayal dünyasına kaymasına yardımcı olur.

 

•       Çalışma köşesi en az yazı yazılacak bir masa ve çalışma için el altında bulunması

 

gerekenleri koyabilecek ilave bir üniteden oluşur.

 

•       Çalışma masasını, çalışma faaliyeti dışında işler için kullanmamak; ha­yal kurmak,

 

mektup yazmak, yemek  yemek gibi her türlü faaliyeti ait ol­dukları yerde yapmak gerekir.

 

•        Yemek masası çalışma masası olarak kullanılıyorsa, hiç olmazsa örtü­sünü değiştirerek,

 

üzerine bir lamba ekleyerek yeni amacına hazır et­mek yerinde olur.

 

•        Belirli bir çalışma alanı ile çalışma davranışı arasında şartlı refleks tü­ründen ilişki

 

kurabilmek büyük önem taşır. Böylece çalışma masasına oturmak, çalışmaya başlamak

 

için “uyarıcı” rolü oynar ve çalışmayı başlatır.

 

•       Çalışmaya başlamadan önce çalışma sırasında gerekli olacak bütün malzemenin el

 

altında bulunması, dikkatte kopmalara yol açacak kesin­tileri Önlemek açısından yararlıdır.