Çocuğum ilköğretime başladığında karşılaşacağı görevliler ve onların temel sorumlulukları nelerdir?

15.05.2013 20:56

 Okul Müdürü : Okul müdürü; ders vermenin yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur. 


Müdür Başyardımcısı : Müdür başyardımcısı, ders vermenin yanında müdürün en yakın yardımcısıdır. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekalet ederek müdürün görevlerini üstlenir. 

Müdür Yardımcısı : Müdür yardımcıları ders vermenin yanında okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. 

Müdür Yetkili Öğretmen : Bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenlerinden biri, müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilir. 

Öğretmenler : İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre planlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 

Uzman ve Usta Öğreticiler : Eğitim-öğretim hizmetlerinde görev verilen uzman ve usta öğreticiler, öğretmenlerin yetki ve sorumlulukları içinde okul müdürünün düzenleyeceği esaslara uygun şekilde çalışırlar. 

Belletici Öğretmen: Yatılı öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek, öğrencilerin çalışma zamanı ve çalışma yerlerinde, etütlerde ders çalışmalarını sağlamak ve çalışmaları sırasında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere, okulun sınıf öğretmenleri ile branş öğretmenleri veya ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında öğretmenlik yapanlar arasından okul müdürünün önerisi, millî eğitim müdürünün uygun görmesi ve mülkî amirin onayı ile belletici öğretmenler görevlendirilir. 

Okul Rehber Öğretmeni (Psikolojik Danışman) : Alanı rehberlik ve psikolojik danışmanlık olan rehber öğretmen, öğrencilerin gelişimine uygun ortam sağlamak, karşılaşılan güçlükleri gidermek ve gerekli önlemleri almak için ilköğretim okullarında oluşturulan rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde hizmetlerde bulunur. Rehber öğretmen, öğrencilerin durumları ile ilgili olarak okul idarecileri, diğer öğretmenler ve velilerle iş birliği yapar. 

Şube Rehber Öğretmeni : Alanı rehberlik ve psikolojik danışmanlık olmayan, sadece bir sınıfta rehberlik hizmetlerini ve diğer öğrenci kişilik hizmetlerini yürütmekle görevlendirilen öğretmendir. Okul müdürlüğünce öğretim yılı başında 6, 7 ve 8 inci sınıfların her şubesinde, branşlardan bir şube rehber öğretmeni görevlendirilir. 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda bu görevi sınıf öğretmeni yürütür. 

Yönetim İşleri ve Büro Memuru : Yönetim işleri ve büro memurları, müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işlerini yaparlar. 

Hesap İşleri Memuru, Ambar Memuru, Ayniyat ve Depo Memuru, Döner Sermaye Memurları, Kütüphane Memuru, Sağlık Personeli, Kantin Sorumlusu, Şoför, Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Kaloriferci, Bahçıvan, Gece Bekçisi, Teknisyenler gibi pek çok yardımcı personel de okulda çalışır.