ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ

20.05.2013 19:56

 Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri yetenek sınavıyla öğrenci alan okullardır. Yetenek sınavlarını her okul kendi bünyesinde yapmaktadır. Anadolu Lisesi giriş sınavlarına girme zorunluluğu yoktur. Yetenek sınavına girebilmek için öğrenciler önkayıt yaptırmak zorundadırlar.

Öğrenciler mezun oldukları ilköğretim okulu müdürlüklerinden alacakları not durum çizelgesi ile girmek istedikleri Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine ön kayıt yaptırdıktan sonra belirlenen tarihlerde başvuruda bulundukları alanları ile ilgili 3 aşamalı yetenek sınavına girerler.

RESİM

1.Aşama: Desen (karakalem)

2.Aşama: İmgesel Çalışma (Renkli)

3.Aşama: Mülakat

MÜZİK

1.Aşama :İşitme

2.Aşama: Resin Rengi ve Gürlüğü

3.Aşama: Diksiyon

Sınav sonucunda her bölüm için 24 asil 24 yedek olmak üzere 48 öğrenci belirlenir.Asil listeden kontenjan dolmadığı takdirde yedek listeden sıra ile kayıt yapılır.

Okula kesin kayıt hakki kazanan öğrenciler belirlenen tarihlerde diploma nüfus cüzdanı,4 adet resim,zarf ve pullarla birlikte okul idaresine başvurarak kesin kayıt yaptırabilirler.

Okulumuz kız ve erkek yatılı olup ilgili şartları taşıyan öğrenciler yatılılığa kabul edilir.

 

ÖNEMLİ NOT :

Önkayıt son başvuru tarihi genel olarak Anadolu Liseleri giriş sınavları açıklanmadan bitmektedir. Anadolu Güzel Sanatlar lisesinin yetenek sınavına girmek isteyen öğrencilerin mağdur olmamaları için Anadolu Liselerine Giriş sınavının sonucunu beklemeden önkayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Not: Programlamalar da sonradan herhangi bir değişiklik olabileceği için okulla sürekli irtibat halinde olunuz.

DİKKAT: HER OKUL KENDİ KOŞULLARINI BELİRLEYEBİLİR

 

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ

EĞİTİMİN AMACI VE ŞEKLİ

Anadolu güzel sanatlar liseleri, güzel sanatlar alanında yetenekli öğrencilerin eğitim-öğretim görmelerini sağlamak ve yükseköğretime alt yapı oluşturmak amacıyla açılmış olan, yatılı, gündüzlü olarak eğitim veren okullardır.

EĞİTİMİN SÜRESİ

Anadolu güzel sanatlar liselerinde eğitim süresi 4 yıldır.

 

GİRİŞ KOŞULLARI

a) ilköğretim okulunu o yıl bitirenlerden

b) Diploma notu en az 3.00, gireceği alanla ilgili dersin dördüncü, besinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00 olan öğrenciler başvurabilirler.

Bu şartları taşıyanlar arasında yapılan müzik ve resim özel yetenek yarışma sınavında başarılı olanlar eğitime hak kazanabilirler.

 

SINAV BAŞVURUSU

Anadolu güzel sanatlar lisesi özel yetenek sınavlarına katılmak isteyenlerin, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen tarihler arasında öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

 

SINAVIN İÇERİĞİ

a) Yetenek sınavı, okul müdürünün başkanlığında ilgili alan şefi ile alan dersleri öğretmenlerinden en az üç üyeden oluşan komisyonca yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan biri ya da bir kaçı ile yapılır.

b) Sınavlar; müzik ve resim alanlarında, alanın özelliğine uygun olarak komisyonca belirlenen ve okul müdürünce onaylanan esas ve ölçütlere göre 100 puan üzerinden değerlendirilir.

c) Değerlendirme sonunda en yüksek puandan başlanmak üzere adayların sıralaması yapılarak kontenjan kadar asıl ve yedek listeler hazırlanır ve okulda ilan edilir.

d) Sınavı kazanan adayların, süresi içinde kayıtları yapılır. Kontenjanın dolmaması durumunda ders yılının ilk haftasının son iş günü çalışma saati bitimine kadar sıralamaya göre yedek listeden kayıtlara devam edilir.

e) Başvurular, öğrenci seçimi ve kayıt-kabulle ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça belirlenen takvime göre yürütülür.

 

OKULUN BÖLÜMLERİ

Resim ve müzik olmak üzere iki bölüm vardır. Bakanlığın uygun görmesi durumunda güzel sanatlara yönelik programlar uygulayan başka alanlar da açılabilir.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Programlar düzenlenirken yabancı dil dersleri ile sanat derslerine ağırlık verilir.

Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Alan derslerindeki sanatla ilgili terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir.

 

Müzik bölümünde toplu ders olarak okutulmakta olan Müziksel İşitme-Okuma, Koro, Orkestra, Oda Müziği, Müziksel Yaratıcılık ve Müzik Tarihi derslerinin yanı sıra, her öğrenci temel çalgı olarak Piyano ve diğer çalgı olarak da Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrabas, Obua, Flüt, Klarnet, Fagot, Korno, Trompet, Gitar, Bağlama, Ud, Kanun ve Vurmalı Çalgılardan birinin eğitimini almaktadır.

Resim bölümünde Desen Atölye, Resim Atölye, Grafik Tasarımı, Heykel Atölye, Sanat Tarihi ve Drama dersleri okutulmaktadır.

Alan uygulamaları ve etkinlikleri, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel veya grup halinde öğretmen yönetiminde yapılan serbest çalışmalardır. Bu çalışmalarda okul yönetimi, öğrencilerin okulun resim atölyesi, müzik odası, laboratuar, kitaplık ve konferans salonu gibi imkanlarından yararlanmaları için gerekli önlemleri alır.

Öğrenciler uygulama çalışmalarına, yarışmalara, konser, konferans, panel ve sergi gibi sanat etkinliklerine, öğretmenlerinin sorumluluğunda katılırlar ve bu sürelerde izinli sayılırlar.

 

MEZUNİYET SONRASI GİDEBİLECEKLERİ ÜST EĞİTİM KURUMLARI

Anadolu güzel sanatlar lisesi mezunlarına, öğrenim gördükleri alanlarla ilgili güzel sanatlar fakültelerini tercih ettiklerinde ek puan verilmektedir.

 

2. BÖLÜM

EN ÇOK SORULAN SORULAR:

İlköğretim okullarının 8.sınıfını bitiren ve Müzik veya Resim alanlarından herhangi birisine yeteneği olan öğrencilerimiz başvurabilir. Başvuru formları her yılın 2.dönem sonunda www.meb.gov.tr internet adresinde ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün web sayfasında bulabilir veya bizzat güzel sanatlar liselerinden de temin edebilirsiniz. Formlarınızı İlköğretim Okulu idaresince onaylatarak okullara başvuru yapabilirsiniz

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Sınavlarına Girme Şartları Nelerdir?

Güzel Sanatlar Lisesi sınavlarına İlköğretim Okullarının 8.sınıfını bitiren öğrenciler başvurabilirler. Sınavlara girmek için SBS ye girme şartı aranmaz. Ancak bu sınavlara girenler de Güzel Sanatlar Lisesi sınavlarına girebilir. Güzel Sanatlar Lisesi diğer Anadolu Liselerinden farklı olarak Resim veya Müzik alanına özgü "Özel yetenek sınavı" yapmaktadır. 

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Ve Müzik Bölümlerine Aynı Anda Başvuru Yapabilir Miyim? 
Hayır yapamazsınız. Sadece tek bölüme başvurabilirsiniz. 


Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine Giriş İçin Sınavlar Nasıl Yapılır? 

Sınavlar yetenek sınavlarından oluşmaktadır. Bu yüzden Sözlü ve uygulamalı sınavlardır ve okulun öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından yapılır. Sınavlara katılmak için ders yılı bitiminden itibaren süresi içinde ÖN KAYIT yaptırmak gerekir. Ön kayıt yaptıran adaylar sınava girebilir. Sınavlar genellikle Ağustos ayında yapılmaktadır. MEB sınav takvimini ders yılı bitmeden duyurmakta ve sınav tarihleri Güzel Sanatlar Liselerinin internet sitelerinde de yer almaktadır. 

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü sınavlarına nasıl hazırlanabilirim? 

Sınavlar iki aşamalı ve en az 5 kişilik komisyon tarafından yapılmaktadır. Yetenek sınavı; yazılı, sözlü, uygulamalı sınav türleriyle yapılır. Her bir sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavlar sonunda 50 puan ve üzerinde alanlar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır. İlk 30 kişi asil, daha sonra gelenler yedek olarak sıralanır. 

SINAVLAR: 

Sınavlar İki Aşamalı Olacak, Ön Eleme Olmayacak Ve Tüm Adaylar Her İki Aşamaya Da Gireceklerdir. Sınavlar Genel Olarak 

Yazılı-Test Sınavı: (Genel kültür- sanat, görsel algı testi) ve 

Uygulamalı Sınavlar : ( Desen çalışması, imgesel çalışma vb.) Olarak bunlardan biri ya da birkaçı ile yapılabilir. Ancak hangi sınav türleri ve puanlandırma kriterlerinin kullanılacağı sınavın yapılacağı gün toplanacak olan "komisyon" tarafından belirlenecektir. 

 Yapılacak Sınavın Şekli Okulumuz İlan Panosundan Ve Web Sitelerinden Sınavın Yapılacağı Gün Bildirilecektir. 

* Her Halükarda Adayların Sınava Hazırlık İçin Yukarıdaki Genel Duruma Göre Hazırlanmaları Uygundur. 

* Sınav Tarihi: Temmuz Sonu Ağustos Başı 

* Sınav İçin Kullanılacak Malzeme Araç-Gereçler: Duralit resim altlığı, Yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, 12 lik pastel boya getireceklerdir. Resim kâğıtları okul tarafından verilecektir. 

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü sınavlarına nasıl hazırlanabilirim? 

Müzik Bölümü sınavları Resim Bölümünde olduğu gibi iki aşamadan oluşur ve komisyon tarafından yapılır. 

Müzik Alanında Aşağıdaki Sınav Türleri Uygulanır: 

I- Müziksel İşitme Sınavı ; (NA ) hecesiyle piyanodan çalınan tek sesi duyma - tekrarlama; daha sonra da 2-3 ve 4 sesi duyarak ayırma. 

II- Ezgi Ve Ritm Tekrarları; Piyanodan çalınan ezgiyi ve ritmi tekrar edebilme. 

III- Ses Rengi Ve Çalgı: Öğrencinin ses renginin dinlenmesi için bir okul şarkısı veya marş söylemesi gerekmektedir. Ayrıca öğrenci daha önce bir müzik çalgısı çalmışsa çalgısında dinletmek üzere bir parça hazırlayabilir. 

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünde Hangi Çalgılar Vardır? 

Okulumuz Müzik Bölümünde okuyan öğrencilerimiz, Piyano dersini zorunlu olarak alırlar. Bunun yanında yaylı çalgılardan (Keman, Viyola, Viyolonsel ve Kontrbas) Gitar, Üflemeli çalgılardan, Flüt, Türk Müziği çalgılarından; Ud, Bağlama, Kanun, birini seçme şansı vardır. Çalgı seçimi öğrencinin isteği ve fiziksel yapısına uygunluğu kriterleri de göz önüne alınarak Müzik öğretmenlerince yapılır. Kadrolu Öğretmeni olan çalgıların seçilmesi esastır. 

* Önemli Not: Yukarıdaki Bilgiler Ankara AGSL Müdürlüğü Web Sitesi Yayın Ekibi tarafından 02 / 07 / 2009 tarihinde yapılmıştır ve sadece ilgili yıla ilişkin bilgileri içermektedir.


Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin Amaçları 

Kültür ve sanat bir milletin kimliğidir. Bir toplumun uygarlığı, onun sanat değerleri ve kültür varlıkları ile simgelenir. Kültürün zenginlik kazanmasında sanat çalışmalarının önemi çok büyüktür. Sanat eğitimi ve etkinlikleri, çağdaşlaşmayı ve ekonomik kalkınmayı amaçlayan bilimsel ve teknolojik çalışmaları da içerir. 

Genç kuşakları; özgür düşünebilen, ön yargısız, yeniyi arayan, deneyen kişiler olarak yetiştirmek gerekir. Demokratik toplumlar özgür düşünüp yaşatabilen bireylerle kurulabilir ve yaşatılabilir. Çağın ileri uygarlık düzeyine damgasını vuran milletler bu ilişkiyi çok önceden görmüşler ve bu yönde eğitim kurumlarında bireyleri araştıran, deneyen, yaşatan, bulan kişiler olarak yetiştiren yeni programlar uygulamış ve bunlara yer vermişlerdir. 

Milli Eğitim Temel Kanunu, Güzel Sanatlar alanında özel ilgi ve yetenekleri belirlenen çocukları yetiştirmek üzere temel eğitim ve ortaöğretim seviyesinde okullar açılabileceğini hükme bağlamıştır. Belirlenen amaçları gerçekleştirme yönünde "Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri" kurulmuştur. 

Amaçları; 

Güzel Sanatlar dallarında yetenekli öğrencilerin yaratıcı, yapıcı ve yorumcu yeteneklerini geliştirmek,Öğrencileri araştırıcı ve geliştirici çalışmalara yöneltmek, yetenekleri doğrultusunda bağımsız, doğru ve seçenekli yorumlar ve uygulamalar yapabilecek yaratıcı kişiler olarak yetiştirmek,Öğrencilerin ulusal ve evrensel, tarihi yeni sanat eserlerini tanımaları ve anlamalarına yardımcı olmaktır. 

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden mezun olan öğrenciler 

Üniversitelerin 
Resim öğretmenliği bölümlerine, 

Güzel sanatlar fakültelerinin 
- İç Mimarlık, 
- Resim, 
- Heykel, 
- Seramik, 
- Grafik, 
- Tekstil, 
- Sahne Dekorları, 
- Kostüm, 
- Fotoğraf, 
- Endüstri Ürünleri tasarımı, 
- Nefesli Çalgılar, 
- Vurmalı Çalgılar, 
- Sinema ve Televizyon
 bölümlerine 

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünden mezun olan öğrenciler ÜniversitelerinMüzik öğretmenliği bölümlerine, 
Devlet konservatuarının
 
- Orkestra Şefliği, 
- Piyano Ana Sanat Dalı, 
- Üflemeli Çalgı, 
- Müzikoloji, 
- Sahne Sanatları bölümlerine, 
başvurabilirler 
  

Giriş Koşulları 

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavına müracaat edecek öğrencilerin şu şartları taşımaları gerekir: 

1. İlköğretim okulunu o yıl bitirenlerden; 

a) Diploma notu en az 3.00, 

b) Girecekleri alanla ilgili dersin, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00,olan öğrenciler sınava girmek üzere tercih ettikleri okula (Ek-2 ve Ek-3) form dilekçe ile başvurabilirler. 


2. Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak sınavlara başvurunun yapıldığı ders yılı başında 8'inci sınıfa kaydolan öğrencilerden, diploma notu 3.00 ve gireceği alanla ilgili dersin yalnız 8'inci sınıfa ait yıl sonu notunun en az 4.00 olması şartı aranır. 


3. Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayarak denkliğini yaptıran öğrenciler, denklik belgesiyle birlikte girecekleri alanla ilgili dersin yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4.00 olduğunu, 

4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki okullardan mezun olan öğrenciler; diploma notunun en az 3.00, girecekleri alanla ilgili dersin 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4.00 olduğunu, belgelendirerek yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri Anadolu güzel sanatlar lisesi müdürlüğüne başvurabilirler. 

Okul ve Öğrenci Sayıları 

Okul Sayısı: 53 
Öğrenci Sayısı: 7948
 

Öğrencilerin; 
-Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini, 
-Özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, 
-Yabancı dil öğrenmelerini, 
-Alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini, 
-Millî ve milletlerarası, tarihi ve yeni sanat eserlerini tanımaları ve yorumlamalarını, 
sağlamak amacıyla açılmışlardır. 
-İlk kez, 1989-1990 öğretim yılında İstanbul'da açılmıştır. 
-Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. 
-Öğrencilerin 2831’i erkek, 5117’si kızdır. 
-Öğretim süreleri 1 yılı hazırlık olmak üzere 4 yıl iken, “Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması” kapsamında; Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Haziran 2005 tarih ve 184 sayılı kararıyla, 2005-2006 öğretim yılından itibaren hazırlık sınıflarının kaldırılarak, öğrenim sürelerinin 4 yıla göre yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir.