Bilgisayar Mühendisi

09.05.2013 23:56

 TANIM

Herhangi bir işi yapmak veya bir sorunu çözmek amacı ile bilgisayar donanım ve yazılımlarını tasarlayan, gerçekleştiren ve geliştiren kişidir.

GÖREVLER

Bilgisayar mühendisleri yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında değişik görevler üstlenebilirler. Aşağıda ana başlıklarda belirtilen görevlerde bulunabilirler:

Sistem Çözümleyici Olarak Görev Yapanlar; Kuruluşun işlevine göre bilgisayar donanımı ve yazılımı ihtiyacını saptar, Bu uygulama sistemini belli bir zaman içerisinde kurar, Sistemin çalışması sırasında meydana gelebilecek aksaklıkları saptar ve ortadan kaldırır, Sistemin iyileştirilebilmesi için gerekli yöntemleri, kullanılacak araç ve gereçleri, çalışacak personeli belirler, Her aşamada yapılacak işlerle ilgili ayrıntılı yönergeler hazırlar, karşılaşılabilecek güçlükler için önlemler alır ve personele bunlarla ilgili bilgi verir, Bilgisayar sisteminin kurulduğu kuruluşta sistem uzmanı olarak gerek donanım gerekse yazılım alanlarında hizmet verir.

Sistem Programcısı Olarak Görev Yapanlar;

Bilgisayarın işletim sistemi üzerinde program geliştirir, Değişen teknolojiye göre kullanımı daha ileri düzeyde olan yeni işletim sistemleriyle eskisini değiştirir, Sisteme destek olacak yazılımlar geliştirir.

Uygulama Programcısı Olarak Görev Yapanlar;

Herhangi bir işi bilgisayara yaptırmak veya bir sorunu bilgisayar yardımı ile çözmek için gerekli teorik işlemleri ve bunların uygulama sırasını saptar, Bilgisayara verilecek verilerin ve bilgisayardan elde edilecek sonuçların biçimini belirler, Yazılımın akış şemasını hazırlar, Bu şemaya uygun olarak yazılımı herhangi bir programlama dili ile gerçekleştirir, Programın amaca uygun olarak çalışıp çalışmadığını, varsa çalışması sırasında meydana gelen aksaklıkları saptar, Eksiklikleri ve hataları, bir daha meydana gelmeyecek şekilde ortadan kaldırır, Programı, amaca uygun hizmet verebilecek şekilde hazırladıktan sonra kullanım yönergesini hazırlayarak bilgisayar operatörlerine teslim eder.

Veri Tabanı Yöneticisi Olarak Görev Yapanlar;

Amaca yönelik kullanımı hızlı ve pratik olacak şekilde özel bir veri tabanı oluşturur, Varolan özel veri tabanını geliştirir, Veri tabanı kullanımı ile ilgili konularda çalışarak kullanıcıların sorunlarını çözümler, Şifre oluşturarak, veri tabanının güvenliğinden sorumlu olur.

Veri İletişim Uzmanı Olarak Görev Yapanlar;

Diğer veri iletişim donanım ve yazılımından, bilgisayar ağlarından ve işletiminden sorumludur, Merkez ve merkeze bağlı diğer birimlerin birbiriyle olan veri haberleşmesinde kullanılan donanım ve yazılımların çalışmalarını devamlı kontrol eder, aksaklıklar oluştuğunda aksaklıkları ortadan kaldırır, Sistemin veri haberleşmesinin daha iyi, güvenli ve hızlı olması için yeni teknolojileri araştırır ve sisteme uygular.

Bilgi İşlem Birimi Yöneticisi Olarak Görev Yapanlar;

Kuruluşun tüm bilgi işlem çalışmalarını planlar ve yönetir, Yeni ya da geliştirilmiş sistemler kanalıyla, kuruluşun işleyişinde ve çalışmalarında gelişmeler planlar, Önerilen sistemleri değerlendirir ve uygun çalışmaları önerir, Ek bilgi işlem hizmetleri isteklerini değerlendirir, Yeni donanım ve yazılım teknolojilerini değerlendirir ve kuruluşun ihtiyaçlarına uygunluğunu saptar, Personel ve yazılım-donanım kaynaklarının performansını yönetime bildirir, Bilgi işlem çalışmaları için plan ve bütçeler geliştirir,Birimin çalışmalarını denetler, Birime alınan personelin eğitimini sağlar.

Eğitmen Olarak Görev Yapanlar; Bilgisayar kuruluşunda çalışan personeli yazılım ve donanım düzeyinde eğitir, Bilgisayar kurslarında mevcut uygulama paketlerini, programlama dillerini, veri tabanı ve işletim sistemlerini, donanım teknolojilerini öğrencilere anlatır, Üniversitelerde bilgisayar alanında eğitmen olarak görev yaparlar.

Danışman Olarak Görev Yapanlar;

Bilgisayar firmalarında, satış yapan kurum ve kuruluşlarda gelişen teknolojiye göre donanım ve yazılım alanlarında tavsiyelerde bulunur, Firmaların, kurum ve kuruluşların karşılaştıkları sorunlar karşısında çözüm getirici önerilerde bulunur.

Mikroişlemci Tasarımcısı Olarak Görev Yapanlar;

Mikroişlemcinin kullanılacağı alana göre, mikroişlemcinin emir kümesini oluşturur, gerekli fonksiyonel birimleri tasarlar, geliştirir ve benzetimini yapar, Mikroişlemcinin kullanılacağı yerlere uygun olacak şekilde boyutları, bacak sayılarını ve diğer fiziksel özelliklerini tasarlar, Mikroişlemcinin donanımını amaca uygun şekilde tasarladıktan sonra mevcut yarı iletken teknolojisi ile mikroişlemciyi gerçekleştirir, Mikroişlemcinin gerektirdiği ara yüzler varsa bunları da mikro işlemci ile uygun olacak şekilde tasarlar ve üretir, Mikroişlemcinin, onun yan parçalarının ve assembler dilinin kullanımına ilişkin yönergeler hazırlayarak bu teknolojiyi kullanacak şirket, araştırma grupları veya üniversitedeki personelin eğitimini sağlar.

Bilgisayar Donanımı Tasarımcısı Olarak Görev Yapanlar;

Bilgisayara yaptıracağı işi veya bilgisayar yardımı ile çözeceği sorunu belirler, Mevcut mikroişlemci, onun ara yüzleri ve çeşitli tüm devreleri kullanmak suretiyle amacı gerçekleyebilecek donanımı kullanılacağı ortamların fiziksel şartlarına uyacak şekilde tasarlar, Donanımı çalıştırır, varsa eksiklerini bulur ve giderir, Donanımın diğer bilgisayar birimlerince tanınması için gerekli yazılımları hazırlar, Yazılım ve donanımı sorunsuz şekilde çalışır hale getirdikten sonra, bu teknolojinin kullanım yönergesini hazırlayarak, kullanıcıların eğitilmesini sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Donanım Parkı (PC, iş istasyonu, çok kullanıcılı sistem, ana bilgisayar, terminal, yazıcı, deney seti, Macintosh),Yazılım Parkı (çok sayıda derleyici paket yazılımı, veri taban yazılımları, çeşitli kelime işlem, veri tabanı, grafik yazılımları, işletim sistemleri, programlama dilleri, uzman sistem yazılımları, algoritma yazılımları, similatörler vb.)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Bilgisayar mühendisi olmak isteyenlerin; Sayı ve sembollerle akıl yürütme gücüne, Bir işi öğelerine ayırıp işlem basamaklarını belirleme becerisine sahip, Mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan, Yüksek hayal gücüne sahip, Dikkatli, Sabırlı, Kendini sürekli yenileme gereği duyan, İyi bir araştırıcı, Gözlerinde aşırı kusur bulunmayan kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bilgisayar mühendisleri büro ortamında çalışırlar ve birinci derecede verilerle uğraşırlar, iş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir. Bilgisayar mühendisi çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümünde verilmektedir.

Anadolu Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Eskişehir,

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fak.Ankara,

Atılım Üniversitesi Müh.Fak.Ankara,

Başkent Üniversitesi (Ankara) Mühendislik Fakültesi,

Bahçeşehir Üniversitesin Müh.Fak.İstanbul

Bilkent Üniversitesi (Ankara) Mühendislik Fakültesi,

Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Beykent Üniversitesi Mühendislik Fak.(Istanbul)

Çankaya Üniversitesi Müh.Mim.Fak.(Ankara)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müh.-Mimarlık Fakültesi,

Çukurova Üniversitesi Müh.-Mimarlık Fakültesi,

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Mühendislik Fakültesi,

Doğuş Üniversitesi Müh.Fak.İstanbul

Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) Mühendislik Fakültesi

Ege Üniversitesi (İzmir) Mühendislik Fakültesi,

Erciyes Üniversitesi Müh.Fak.Kayseri,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.-Mimarlık Fakültesi

Fırat Üniversitesi (Elazığ) Mühendislik Fakültesi,

Fatih Üniversitesi Müh .Fak.İstanbul

Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) Mühendislik ve Teknoloji Fak.,

Gazi Üniversitesi (Ankara) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,

Gebze İleri teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi,

Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Mühendislik Fakültesi,

Haliç Üniversitesi Müh.Fak. İstanbul,

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi,

İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi,

İstanbul Kültür Üniversitesi Müh.Mim.Fak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

İzmir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

İzmir Yük.Teknoloji Enstitüsü Müh.Fak.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Fakültesi,

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Müh.-Mimarlık Fakültesi,

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Kadir Has Üniversitesi Müh.Fak.İstanbul

Koç Üniversitesi Müh.Fak.

Maltepe Üniversitesi Müh. Mim.Fak.İstanbul

Namıkkemal Üniversitesi Müh. Mim.Fak Tekirdağ

Marmara Üniversitesi (İstanbul) Mühendislik Fakültesi,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Mühendislik Fakültesi,

Ondokuzmayıs Üniversitesi Müh..Fak.İstanbul

Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Selçuk Üniversitesi (Konya) Müh-Mimarlık Fakültesi,

Süleyman Demirel Üniversitesi Müh. Mim.Fak.

Trakya Üniversitesi (Edirne) Mühendislik Fakültesi,

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Müh.-Mimarlık Fakültesi,

Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Fakültesi,

Yaşar Üniversitesi Üniversitesi Müh. Mim.Fak

Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimagusa)

Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)

Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa

Yakın Dogu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)

Azerbaycan Teknik Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan)

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan)

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

İngilizce, Matematik

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için; Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı \'nda (LYS) "Bilgisayar Mühendisliği" lisans programı için yeterli "MF-4" puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Bilgisayar Mühendisliği" lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri , Bilişim ve İletişim Teknolojisi, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri , Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri önlisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Bilgisayar Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıl, hazırlık eğitimi olan fakültelerde ise 5 yıldır. Eğitimin ilk yıllarında matematik, genel fizik ve kimya, bilgisayar mühendisliğine giriş ve uygulamalı doğrusal cebir dersleri verilmektedir. Daha sonraki yıllarda sistem programcılığı ve donanım (Hardware) kısmını oluşturan ve uzmanlaşmayı gerektiren dersler verilmektedir. Programlama dilleri, veri yapıları, olasılık ve istatistik, sayısal mantık sistemleri, türevsel denklemler, elektrik devreleri, kesikli hesaplama yapıları, temel elektronik, bilgisayar mimarisi, mikroişlemci ve mikro bilgisayar, veri yönetimine giriş, sistem programlama, veri tabanı yönetim sistemi, bilgisayarlı grafik, ekonominin ilkeleri, işletim sistemi, veri iletişimi, bilgi sistemi, çözüm ve tasarımı, yöneylem araştırma, formal diller ve soyut bilgiler, dil işleyiciler, bilgi sistemleri mühendisliği, yapay us, sistem benzetimi, paralel mimarlar ve bilgisayar ile uygulamaya yönelik program yürütülmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Bilgisayar Mühendisliği lisans diploması ve "Bilgisayar Mühendisi" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı günümüzde bilgisayar mühendisleri eğitim, endüstri, ticaret, hizmet, danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren özel kuruluşlarda, kamu kuruluşlarında, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanımı ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışabilirler.

Kamuda çalışan bilgisayar mühendislerinin çoğunluğu sistem çözümleyicisi ve eğitmen olarak, özel kuruluşlarda çalışan bilgisayar mühendislerinin çoğunluğu ise, yazılım ve donanım geliştiricisi olarak çalışırlar. Bilgisayar mühendislerinin yoğun olarak özel sektörde çalıştıkları gözlenmektedir.

Ülkemizde bilgisayar mühendislerinin çalışma alanları donanım teknolojisini tasarlama ve üretmeden çok yazılım teknolojisi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bilgisayar mühendislerinin en büyük sıkıntıları, işyerlerinde bilgisayar mühendisinin asıl yapması gereken işlerden çok bir bilgisayar operatörünün veya teknisyeninin normalde yapması gereken işlerle karşı karşıya bırakılmasıdır. Ülkemizde donanım ve yazılımı sıfırdan üreten sektörler halen mevcut olmadığı için bilgisayar mühendisleri asıl güç ve yeteneklerini ortaya koyamamaktadır.

GELECEKTE MESLEKTE GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

Elektronik mühendisliğinden doğan bilgisayar mühendisliği, önceleri yazılım - donanım diye ikiye ayrılmıştır. Yazılım ülkemizde önceleri inşaat mühendislerinin, sonraları ise nümerik (sayısal) analizle uğraşanların elinde bir tür programcılık olarak (şeklinde) gelişmiştir. Mikroelektronikteki gelişmeler sonucu giderek daha güçlü mikroişlemcilerin 1960\'lı yılların transistörleri gibi donanımın hemen her yerinde kullanılıyor olması bu kez elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisleri arasındaki sınırı belirsizleştirmeye başlamıştır.

Bilgi toplumunun günümüzdeki pek çok değişik mühendislik dallarını, bir biçimde yeniden kümelendirerek daha az sayıda uzmanlık dallarına indirgeyeceği ve genelde telekomünikasyon (haberleşme) bilgisayar ve yazılım mühendisliklerinin yeniden yapılanması sonucu belki de "Bilişim Mühendisliği" diye adlandırabileceğimiz yeni bir mühendisliği ortaya çıkarabileceğini bekleyebiliriz. Bilgisayar Mühendisliği programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar meslek liselerinin Bilgisayar la bilgili derslerinde öğretmen olarak da çalışabilirler. Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ;

Bilgisayar, Bilgisayar (yazılım) Bilgisayar(donanım), Bilgisayar bakım ve onarım işletme , Bölümlerin teorik ve uygulamalı meslek dersleri,
Diğer alanların Bilgisayar alanı ile ilgili tüm teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Mikroişlemciler, Lijik, Veri Tabanı, Endüstriyel otomasyon teknolojileri, Mekatronik , Otomatik Kumanda, Bilgi Teknolojileri , Bilim ve Teknoloji, Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri , Bilgi ve iletişim Teknolojileri, Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojileri , Bilişim Teknolojileri dersleridir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak, koşulları uyan öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu' nca verilen krediden yararlanması mümkündür. Ayrıca başarılı öğrenciler burs alabilmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç ise kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumun Statüsüne göre değişmektedir. Genellikle sözleşmeli olarak çalışmaktadırlar (kamuda). Ücretleri asgari ücretin en az 4 katı kadardır. Oldukça dolgun ücretlerle çalışmaktadırlar.Tecrübe ve çalışma süresine göre ücret değişikliği söz konusudur.

MESLEKTE İLERLEME

Bilgisayar mühendisleri;Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.Danışma mühendisliği yapabilir, proje hazırlayıcılarına değişik çözüm yolları getirebilir, elverişli yöntemler önerebilir, gereğinde uygulamayı yürütme ve denetleme işini üzerine alabilirler. Bilgi işlem merkezi yöneticisi,İşletme bölümü yöneticisi,Bilgi işlem genel müdürü,Bilgisayar alanında teknik müdür,Bilgisayar şirketinde sistem satış müdürü,Bilgisayar şirketinde sistem ürün sorumlusu olarak meslekte üst düzey görevlerde bulunabilirler.Bilgisayar şirketlerinde yazılım müdürü olarak çalışabilirler.

BENZER MESLEKLER

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği

EK BİLGİLER
YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek Elemanları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Olduklarıi Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı) ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı, 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı, Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu 2008, ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzu - 2010, ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi -2000, Dikey Geçiş Sınavı 2010 Klavuzu, H.Ü. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,

Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.