Coğrafya Öğretmeni

09.05.2013 23:49

 GÖREVLER

Coğrafya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Coğrafya öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, Ders kitapları, Okul araç ve gereçleri, Ders araç ve gereçleri. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Coğrafya öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Coğrafya öğretmeni olmak isteyenlerin; Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip, Sözlü ifade gücüne sahip,Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,Dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Coğrafya öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleki eğitim aşağıdaki üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin  "Coğrafya Öğretmenliği" bölümlerinde verilmektedir.

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi,

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Buca Eğitim Fakültesi,

Gazi Üniversitesi (Ankara) Gazi Eğitim Fakültesi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Eğitim Fakültesi,

Marmara Üniversitesi (İstanbul) Atatürk Eğitim Fakültesi,

Selçuk Üniversitesi (Konya) Eğitim Fakültesi,

Ayrıca üniversitelerin “Coğrafya Bölümü” programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan açılacak Pedogojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise dengi okullarda Coğrafya Öğretmeni olarak atanabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Türkçe, Coğrafya,Tarih, Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için; Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Cografya Öğretmenliği” lisans programı için yeterli  “TS-1” puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Coğrafya Öğretmenliği”  lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin  “Sosyal Bilimler,  Edebiyat, Sosyal Bilimler  ve  Edebiyat, Dil ve  Edebiyat, Genel Kültür”alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Anadolu Öğretmen Liseleri ve Öğretmen Liselerinin Sosyal Bilimler,Edebiyat,Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği, TürkçeMatematik Alan/Kol/Bölümleri ile Öğretmen Okulu  ve Köy Enstitüsü mezunları ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nı (LYS) kazanıp, “Coğrafya Öğretmenliği” lisans proğramını tercih etmeleri durumunda ek puan  almaları  nedeniyle  diğer bölümlerden  mezun  olanlara göre  öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim fakültelerinin coğrafya öğretmenliği bölümlerinde  5 yıl süreli eğitim verilmektedir.Bölümde temel coğrafya dersleri ile birlikte genel kültür dersleri ve pedagojik formasyon dersleri verilmektedir. Pedagojik formasyon öğretmenlik mesleğinin temel unsurlarındandır. Bu alandaki dersler şunlardır. Eğitime Giriş, Eğitim Psikolojisi, Genel ve Özel Öğretim Yöntemleri, Eğitim Sosyolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik.Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Coğrafya öğretmenliği Lisans  Diploması'  ve 'Coğrafya Öğretmeni" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu bölümü bitirenler  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı  okullarda (İlköğretim okulu, ortaokul, lise ve meslek liseleri) çalışırlar. Bunun yanı sıra dershane vb. kuruluşlarda görev yapabilirler. Kendi  branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ;  coğrafya, Türkiye coğrafyası fiziki, Türkiye beşeri ve ekonomik coğrafyası, ülkeler coğrafyası, sosyal bilgiler jeoloji, çevre ve insan Turizm, Çevre sistemleri derslerine de girebilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belirli sayıda olanlara Milli Eğitim Bakanlığı\'nca burs verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim ve harç kredisi alabilirler.Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan yararlanılabilir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar. Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre veya sözleşmelere göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BENZER MESLEKLER

Tarih Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği. 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek Elemanları Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul  kararı) ve bu kararda değişiklik yapılan  12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı, 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı Kılavuzu, Çeşitli Üniversitelerin Katalogları, Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2008, ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi –2000, Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK ) Üyesi Kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.