Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

09.05.2013 23:44

 GÖREVLER

Din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum  ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak  öğrencilere alanı ile  ilgili bilgi ve beceri kazandırır,Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

Yıllık Müfredat Programı, Günlük Çalışma Planları, Not Defteri, Yoklama Defteri, Ders Kitapları, Okul Araç ve Gereçleri, Ders Araç ve Gereçleri. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmak isteyenlerin; Sözel ifade yeteneği gelişmiş, Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, Soyut konularla ve özellikle felsefe ile uğraşmaktan hoşlanan, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, Dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, sınıfta görev yapar.  Görevini oturarak yürütebilir. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur. 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi    Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde daha önceki yıllarda eğitim veren İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. Ayrıca, aşağıda belirtilen üniversitelerin İlahiyat Fakülteleri mezunları da öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran ek bir eğitim (Tezsiz Yüksek Lisans veya pedagojik formasyon gibi) almaları halinde  Din  Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak atanabilirler. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği  mezunları sadece ilköğretim okullarına atanırlar. 

Ankara Üniversitesi,

Atatürk Üniversitesi ( Erzurum),

Cumhuriyet Üniversitesi ( Sivas),

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Çukurova Üniversitesi (Adana)

Dicle Üniversitesi ( Diyarbakır),

Dokuz Eylül Üniversitesi ( İzmir),

Erciyes Üniversitesi ( Kayseri),

Fırat Üniversitesi(Elazığ)

Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fak.,

Harran Üniversitesi ( Şanlıurfa),

İstanbul Üniversitesi,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fak.

Marmara Üniversitesi ( İstanbul),

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ( Samsun),

Sakarya Üniversitesi,

Selçuk Üniversitesi ( Konya),

Süleyman Demirel Üniversitesi ( Isparta),

Uludağ Üniversitesi ( Bursa)

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Türkçe, Felsefe, Tarih.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için; Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nda “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği” lisans programı için yeterli  “YGS-4” puanı almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda  “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Anadolu İmam Hatip Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Çok Programlı Liselerin İmam Hatip Lisesi programı /Anadolu İmam Hatip Lisesi Proğramı, Açıköğretim Lisesinin  İmam Hatip  Lisesi Programı ve İmam Hatip Okulu mezunları ile diğer liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği alanları ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ’nı kazanıp, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği” lisans proğramını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler. İlahiyat önlisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde İlahiyat lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi, bir yılı Arapça hazırlık sınıfı olmak üzere beş yıldır. Eğitim süresince;Tefsir Usulu, Hadis Usulü, İslam Dini Esasları, İslam Ahlakı, İslam Tarihi, Dinler Tarihi, Mantık, Eğitime Giriş, İslam Hukuku, Kelam, Türk İslam Edebiyatı, Din Psikolojisi, Felsefe Tarihi, Dinler Tarihi, Tefsir, Hadis, İslam Mezhepleri Tarihi, İslam Kurumları Tarihi, İslam Felsefesi, Tasavvuf Tarihi, Dini Musiki, Din ve Ahlak Dersleri Özel Öğretim Yöntemleri vb. dersler  almaktadırlar.Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Lisans Diploması" ve  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okullarda  özel okullarda Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak çalışmaktadırlar.Kendi  branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Din Kültürü ve Meslek Ahlakı derslerdir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim ve harç kredisi alabilirler. Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan yararlanılabilir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar. Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır .Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman      öğretmen olabilirler.

BENZER MESLEKLER

Tarih öğretmenliği

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek Elemanları, 2010 Öğrenci Seçme Yerleştirme  Sistemi  (ÖSYS ) Kılavuzu, Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu 2008, Çeşitli Üniversitelerin Katalogları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul  kararı) ve bu kararda değişiklik yapılan  12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı, 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı  MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi –2000, Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu, Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK ) Üyesi Kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü  Ankara Meslek Bilgi  Merkezi, Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş  Kurumu İl ve Şube  Müdürlükleri.