Eğitsel Rehberlik Tanımı

10.05.2013 19:13

 EĞİTSEL REHBERLİK HİZMETLERİ

 

        Eğitim süreci içinde rehberlik hizmetleri,  öğrencinin her yönüyle tüm olarak gelişmesine ve uyumuna yardım etmeye yöneliktir. Çocuğun büyüme ve gelişme süreci içinde eğitimde esas alınması gereken temel ihtiyaçlar vardır. Bu ihtiyaçlar onun;

 

        Kişisel ve sosyal,

        Eğitsel

        Mesleki gelişim alanlarındadır.

 

        Bu üç alandaki gelişim "ihtiyaçlarının karşılanması, özellikle okulöncesi eğitim ve temel eğitimde çok kritik bir öneme sahiptir. İşte eğitsel gelişim alanında çocuğa belli yeterlilikler kazandırmaya, öğrenmesini kolaylaştırmaya, karşılaştığı güçlükleri gidermesine yardım etmeye ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturmaya

yönelik hizmetlere "Eğitsel Rehberlik" denir.

 

          Eğitsel Rehberliğin Amacı


        Hangi eğitim düzeyinde olursa olsun eğitsel rehberlik hizmetleri şu genel amaçlan gerçekleştirmeye yöneliktir;
        

ü  Öğrencinin okula ve okulun bulunduğu çevreye uyum sağlaması,

ü  Etkin ders çalışma becerilerini kazanması,

ü  Eğitsel kararlar vermesi ve seçimler yapması,

ü  Başarıyı engelleyen etmenleri azaltması ya da ortadan kaldırması,

ü  Öğrencilerin ilgi, yetenek, eğilim ve özelliklerine uygun bir eğitsel bir ortam yaratması,

ü   Okul yaşamı ile meslek yaşamı arasındaki ilişkiyi sağlaması, v.b..amaçlara yöneliktir.


     Bu genel amaçlara yönelik birçok etkinlik ders içi ve ders dışı zamanlarda planlanıp yürütülebilir.

 

       Eğitsel Rehberlik Hizmetlerinin Kapsamı ve Niteliği

 

                 Eğitsel rehberlik hizmetleri bir bakıma öğrencinin "öğrenmeyi öğrenmesi" ni sağlamaya çalışır. Bu amaçla da öğrenciye zamanı iyi kullanma, verimli ders çalışma yolları, plan yapma ve uygulama, öğrenmeye güdülenme, öğrendiklerini unutmadan bellekte saklama, sınavlara hazırlanma, kaynaklardan yararlanma, yeteneklerini geliştirme, öğrenme engellerini aşma, eğitsel seçimler yapma vb. pek çok konuda öğrencinin olumlu tutum ve alışkanlıklar geliştirmesine yardım hizmetleri, eğitsel rehberliğin kapsamına girer.

 

Bu tip becerilerin kazanılması ve öğrenmeye ilişkin olumlu tutumların geliştirilmesinde kuşkusuz ilköğretim son derece önemlidir. Bu dönem çok iyi değerlendirilmelidir. Çünkü örgün eğitime başlandığı ilk yıllarda kazanılan duyuşsal niteliklerin değiştirilmesi güçtür. İlk yıllarda kazanılan olumlu y da olumsuz yaşantıları, öğrencinin tüm eğitim sürecini etkiler.

 

 Ayrıca öğrencinin ilgi, yetenek ve özelliklerini tanımak, öğrenme güçlüklerini, eğitsel ihtiyaçlarını saptamak için öğrenciyi tanıma çalışmaları eğitsel rehberlik kapsamında yer alan önemli etkinliklerdir. Tanıma çalışmaları bulguları doğrultusunda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirici fırsatlar düzenlemek, özel yetenekleri öğrencilere uygun olanaklar hazırlamak, öğrenme güçlüğü çeken, özel eğitim gerektiren öğrenciler için gerekli düzenlemelerin yapılmasına yardımcı olmak gibi hizmetler eğitsel rehberlik kapsamına girer. Çünkü başta vurgulandığı gibi bu hizmetler tüm öğrencilerin eğitsel gelişimine yardımı amaçlar. Bu hizmetler sürdürülürken öğrencilerin eğitsel güçlükleri ve çözümleri konusunda velilere yönelik etkinlikler, bu konularla ilgili olarak araştırma ve izleme çalışmaları da doğal olara eğitsel rehberlik hizmetleri kapsamındadır.


             Bu hizmetler verilirken genel olarak rehberlik anlayışında benimsendiği gibi "gelişimsel bir yaklaşım" benimsenmelidir. Çünkü önemli olan çocuğun gelişimini dengeli ve uyumlu sürdürmesidir. Genel olarak çocuğun dönemlere özgü ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlilikleri kazandırmak ve "eğitsel gelişim görevleri" ni başarmasına yardımcı olmak esastır.


             Eğitsel rehberlik hizmetleri sürekli olmalıdır. Bu hizmetlerden bir kısmı kimi dönemlerde daha çok önem kazansa da, öğrenim sürecini hemen her evresinde gereklidir. Sadece önem ve öncelik sırası değişebilir. Örneğin alıştırma ( oryantasyon ) hizmetleri okula yeni başlayan öğrenciler için öğretim yılının başında yer alır. Öğretim yılı içinde ise farklı boyutlarda değişik eğitsel rehberlik hizmetleri sürdürülür.


           Bu hizmetler tüm öğrenciler yöneliktir. Bazı eğitimcilerde bu hizmetlerin sadece başarısız öğrencileri kapsadığı gibi yanlış bir düşünce vardır. Oysa bu hizmetlere bütün öğrenciler gereksinim duyar.


            Eğitsel rehberlik hizmetleri genel olarak öğrencilere tek tek değil, gruplar halinde sunulur. Diğer bir deyişle sınıf rehberliği yöntemi benimsenir. Ancak gerekli durumlarda bireysel yöntemlerin uygulanması, ihtiyaç duyan öğrencilerle teke tek sürdürülmesi de gerekebilir.   Eğitsel rehberlik hizmetlerinde takım çalışması esastır. Yönetici, öğretmenler, uzmanlar ve okuldaki diğer personelin işbirliği gerekir. Ayrıca veliler ve çevredeki eğitim kurumları da bu işbirliğine dahil edilir. Bu çalışmalar belli bir program çerçevesinde, planlanarak ve sistemli bir şekilde yürütülmelidir. Ulaşılacak hedefler açık ve somut olarak ifade edilmeli, zaman, maddiyat, yer vb. koşullar düzenlenmeli, görev ve sorumluluklar önceden belirlenmelidir.
 

                                                                                                                              Kaynak: Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK