Endüstri Mühendisliği

09.05.2013 23:37

 TANIM

Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde edilebilmesi için planlama ve denetleme çalışmalarını yapan kişidir.

GÖREVLER

Üretilecek ürüne göre üretim sürecini planlar, Üretimin en uygun maliyet ve zamanlama ile gerçekleşmesi için makine ve tesisatın seçimi ve yerleşimini sağlar, Hammadde, ürün ve stok kontrolünü yapar, sipariş miktarını tespit eder, Yöneticilerin karar vermelerini kolaylaştırmak için gerekli verileri hazırlar, Çalışanların verimli olabilmesi için iş bölümü yapar ve iş emirlerini hazırlar, Ürün veya hizmetin, tüketicilere sağlayacağı faydanın maksimum düzeye ulaşması için dağıtım yöntemini tespit eder ve uygulanmasını sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Her türlü yazım ve çizim aletleri, Çeşitli elektronik aletler, Büro makineleri (bilgisayar, hesap makinesi vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Endüstri mühendisi olmak isteyenlerin; Fikirlerini başkalarına aktarabilen, Fizik ve matematiğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, İnsan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilme ve ikna edebilme, Planlama, tasarım, eşgüdüm, çok yönlü karar alabilme, çalışanları motive edebilme yeteneklerine sahip, Sorumluluk duygusu gelişmiş, İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme, Yüksek başarma güdüsüne sahip ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Endüstri mühendisleri, genellikle büro ortamında bazen de atölye ve fabrikalarda yağlı, kirli ve gürültülü mekanlarda çalışırlar.

MESLEK EĞİTİMİ MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıda adı verilen üniversitelerin "Endüstri Mühendisliği" bölümünde verilmektedir.

Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fak. (Eskişehir),

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fak. (Ankara),

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fak. (İstanbul),

Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fak. (İstanbul),

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fak.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fak. (Ankara),

Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fak. (Ankara),

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fak. (İstanbul),

Çankaya Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fak. (Ankara),

Çukurova Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fak. (Adana),

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fak. (İzmir),

Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fak. (Kütahya),

Fatih Üniversitesi Mühendislik Fak. (İstanbul),

Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fak. (Ankara),

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fak.

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fak.

Haliç Üniversitesi Mühendislik Fak.

İstanbul Arel Üniversitesi - İşletme Fak.

İstanbul Aydın Üniversitesi - İşletme Fak.

İstanbul Teknik Üniversitesi - İşletme Fak.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fak.,

Kadir Has Üniversitesi Mühendislik Fak. (İstanbul),

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fak.

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fak.

Koç Üniversitesi Mühendislik Fak. (İstanbul),

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fak. (İstanbul),

Maltepe Üniversitesi, Mühendislik Fak. (İstanbul),

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fak. (Ankara),

Osmangazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fak. (Eskişehir),

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, (Denizli),

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fak.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fak. (Konya),

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,(Ankara),

Uludağ Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fak. (Bursa),

Yaşar Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fak. (İzmir),

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fak. (İstanbul).

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fak. (İsparta),

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Matematik, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil.

MESLEK EĞİTİMİ MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı 'nda (LYS) Endüstri Mühendisliği", lisans programı için yeterli "MF-4" puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Endüstri Mühendisliği" lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Adı geçen mesleğin eğitim süresi lise ve dengi okuldan sonra 4 yıl, hazırlık sınıfı olan üniversitelerde ise 5 yıldır. Mesleki eğitim boyunca; Fizik, Kimya, Diferansiyel Hesaplar (Matematik), İşletme Yönetimi, Endüstri Sosyolojisi, Teknik Resim, Yabancı Dil, Malzeme, Mukavemet, Ekonomi, Bilgi İşlem, Yöneylem Araştırması, İstatistik, İş Etüdü, Üretim Yöntemleri, Nümerik (Sayısal) Analiz, Tesis Planlaması, Üretim Planlaması, Kalite Kontrolü, Benzetim, Şebeke Analizi, Statik, Lineer Cebir, Lineer Programlama, Makine Elemanları ve Takım Tezgahları, Mühendislik Ekonomisi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ergonomi, Sistem Analizi, İş Hukuku, Olurluluk Raporları (Fizibilite), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türkçe gibi dersler verilir ve bitirme ödevi istenir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Endüstri Mühendisliği" lisans diploması ve "Endüstri Mühendisi" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Endüstri mühendisleri ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışabilirler. Bu açıdan iş alanı çok geniştir. Endüstri Mühendisliğinin önemi yeni yeni anlaşılmaya başlanmıştır. İşletmede verimliliği ve dolayısıyla karlılığı artırmak için endüstri mühendislerinin yaptıkları çalışmalara ihtiyaç vardır. Endüstri mühendisliğinin önemi anlaşıldıkça iş bulma şansı ve gelir miktarı da artacaktır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca, bazı kurum ve kuruluşların burslarından faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitimini tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlarsa 657 sayılı kanunda belirlenen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.Ö zel sektör işyerlerinde çalışanlar ise asgari ücretin 2 ile 6 katı arasında ücret alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Mesleğinde başarılı olan endüstri mühendisleri çeşitli konularda uzmanlaşabilirler. Nitelikli elemanlar işletmelerde üst düzey yöneticiliğe getirilebilirler.

BENZER MESLEKLER

Ekonomistlik, İşletmecilik, Maliyecilik, Yöneticilik (Endüstriyel İlişkiler), İşletme Mühendisi

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları, 2010 ÖSYS Başvuru Kılavuzu, ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi - 2000, Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar. Üniversite Adayları için Meslekler Rehberi - Emlak Bankası - 1994, Endüstri Mühendisleri Odası Dergisi.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,

Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.