Fizik Öğretmeni

09.05.2013 23:33

 TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere fizik ile ilgili eğitim veren kişidir. Fizik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Fizik öğretmeni, bu program çerçevesinde,

Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, Ders kitapları, Okul araç ve gereçleri, Ders araç ve gereçleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Fizik öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Fizik öğretmeni olmak isteyenlerin; Matematiğe, fen bilimlerine ve özellikle fiziğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı, Gözlemci, ayrıntıları algılama gücü gelişmiş, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, Dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Fizik öğretmeni, sınıfta ve laboratuarda görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur.

MESLEK EĞİTİMİ MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin ''Fizik Öğretmenliği'' bölümlerinde verilmektedir.

Atatürk üniversitesi kazım Karabekir eğitim fakültesi Fizik Öğretmenliği ,

Balıkesir Üniversitesi Necatibey eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği ,

Boğaziçi üniversitesi eğitim fakültesi Fizik Öğretmenliği ,

Dicle üniversitesi Ziyagökalp eğitim fakültesi, Fizik Öğretmenliği ,

Dokuz eylül üniversitesi Buca eğitim fakültesi, Fizik Öğretmenliği ,

Gazi üniversitesi Gazi eğitim fakültesi, Fizik Öğretmenliği ,

Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi, Fizik Öğretmenliği ,

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği,

Marmara Üniversitesi eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği,

On dokuz Mayıs Üniversitesi eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği,

Ortadoğu Teknik Üniversitesi eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği,

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği,

Yüzüncü yıl Üniversitesi eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği,

Ayrıca üniversitelerin "Fizik", "Fizik Mühendisliği" programlarını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Fizik Öğretmeni olarak atanabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Fizik, Kimya, Matematik, Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı 'nda (LYS) "Fizik Öğretmenliği" lisans programı için yeterli "MF-2" puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Fizik Öğretmenliği" lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır. Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğrenime Geçiş ve Lisans Yerleştirme Sınavını kazanıp, Fizik Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştiri lmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır. Eğitim teorik ve uygulamalı olarak yapılır.

Eğitim Süresince: Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil ve Beden Eğitimi gibi genel kültür derslerinin yanı sıra; Genel Matematik, Genel Kimya, Fizik I (Mekanik ve Laboratuarı), Elektronik ve Laboratuar, Fizik II, Diferansiyel Denklemler, Fizik III (Dalgalar), Elektromagnetik Teori, İstatistik Fizik, Fizik IV (Isı ve Termodinamik), Fizikte Matematik Yöntemler, Kuantum Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği, Çekirdek Fiziği, Deney Kurma ve Geliştirme, Fizikte Öğretim Yöntemleri, Katıhal Fiziği, Bilgisayar Programlama gibi meslek derslerini alırlar. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek eğitimini tamamlayanlara alanı belirten "Lisans Diploması" ve "Fizik Öğretmeni" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okullar ile dershanelerde, Fizik Öğretmeni olarak çalışırlar. Ayrıca aylık karşılığı okutacağı ilgili derslere girebilirler. Fizik , ileri fizik, fizik uygulamaları, Fen bilgisi/fen teknolojisi, Astronomi ve uzay bilimleri, Bilim teknolojisi, Bilgi teknolojisi, Teknik atölye, Araştırma teknikleri. Fizik öğretmenleri, dershanelerde çalışabilir, özel dersler verebilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından ve kurumun yurt hizmetlerinden yararlanabilirler. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda "Öğretmen" olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na göre 9. Derecenin l.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar. Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BENZER MESLEKLER

Fen Bilgisi Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları, 2010 ÖSYS Başvuru Kılavuzu, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu - 2008, ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi - 2000, Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar. Çeşitli Üniversitelerin Katalogları, Milli Eğitim Bakanlığının 1 Temmuz 1996 tarih ve 2456 Sayılı Tebliğler Dergisi, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı) ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı, 17/09/2007 tarih ve 155 sayılı TTKK

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,

Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.