Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Öğretmeni

09.05.2013 23:31

 TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere gazetecilik ve halkla İlişkiler ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler,ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu, Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, Bilgisayar yazılımları, CD vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.Gazetecilik ve Halkla İlişkiler öğretmeni olmak isteyenlerin; Ayrıntıları algılama gücüne sahip, Okumaktan ve araştırma yapmaktan hoşlanan, Düşüncelerini sözle ve yazı ile etkili bir biçimde ifade edebilen, Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, Dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gazetecilik ve Halla İlişkiler Öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve oldukça gürültülüdür.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Üniversitelerin Gazetecilik, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler , Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler, Televizyon Gazeteciliği, Medya İletişim Sistemleri, Basın ve Yayın, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkile,r Basım ve Yayımcılık, İletişim Sanatları bölümlerini bitirenlerden "Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nı veya "Pedagojik Formasyon Programı"nı başarı ile tamamlayanlar bu alanda öğretmen olarak atanmaktadırlar..

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Türkçe, Psikoloji, Sosyoloji, Coğrafya, Tarih, Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için Anadolu İletişim Meslek Liselerinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Alanı ile İletişim bölümü mezunları, lise veya dengi okul son sınıf öğrencileri ile mezunlarının; Öğrenci Seçme Sınavı'nda tercih etmeyi düşündükleri yukarıda sayılan programlardan en az biri için belirlenen puan türünden yeterli puan almaları,

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Sosyoloji, Psikoloji, Siyasi Tarih Ekonomi, Hukuk, İstatistik, Gazetecilik, Fotoğraf, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği, Basın-Yayın Tekniği, Program Yapımcılığı, Televizyon Haberciliği, Yayın Yolu ile Halk Eğitimi gibi dersler verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun oldukları alanlarla ilgili lisans diploması ve unvanlar verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu alana öğretmen olarak atananlar Anadolu iletişim meslek liselerinde alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Ayrıca ihtiyaç olması halinde İletişim Teknikleri ve uygulaması, Radyo TV Haberciliği, Okuma ve Anlama Teknikleri, Haberleşme Hukuku,Basın Ahlakı, İnsan İlişkileri,Halkla İlişkiler, Hukuk, Ekonomi, Bilgisayar, alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri, ve diğer alanların Gazetecilik / Halkla ilişkiler alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek derleri verebilmektedirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim sırasında herhangi bir kazanç söz konusu değildir. İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan yararlanılabilir.

EĞİTİM SONRASI

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilgili okullarda öğretim hizmetleri sınıfında belirlenen kadrolara atanırlar. Kadrolarına denk düşen derece ve kademe ile her yıl belirlenen katsayı ve tazminat oranlarına göre aylık maaş alırlar. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır. Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre veya sözleşmelere göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BENZER MESLEKLER

Diğer öğretmenlikler, Radyo-TV program yapımcısı

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı) ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı. 07/07/2009 tarih ve 80 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzu - 2008, Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK ) üyesi kuruluşlar

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,

Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.