İlköğretim Matematik Öğretmeni

09.05.2013 23:09

 TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. İlköğretim matematik öğretmeni , bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerin düzeylerine uygun bir çalışma planı hazırlar, Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN EĞİTİM ARAÇ GEREÇ VE MATERYALLERİ

Yıllık öğretim programları, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, Ders kitapları, Okul araç ve gereçleri, Ders araç ve gereçleri. Maple, mathcad gibi özel bilgi matematik yazılım programları

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İlköğretim matematik öğretmeninin alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. İlköğretim matematik öğretmeni olmak isteyenlerin; Üstün bir sayısal düşünme yeteneğine sahip, Matematiğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, Dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İlköğretim matematik öğretmeni, sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.Çalışmaları sırasında öğrenciler, veliler, okul yöneticileri , meslektaşları ve okul idari personeli ile iletişimde bulunur.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin "İlköğretim Matematik Öğretmenliği" bölümlerinde verilmektedir.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Eğitim Fakültesi

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Eğitim Fakültesi

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Başkent Üniversitesi (Ankara) Eğitim Fakültesi

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi

Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Eğitim Fakültesi

Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Eğitim Fakültesi

Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Buca Eğitim Fakültesi

Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Eğitim Fakültesi

Gazi Üniversitesi (Ankara) Gazi Eğitim Fakültesi

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Fırat Üniversitesi (Elazığ) Eğitim Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Eğitim Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

İnönü Üniversitesi (Malatya) Eğitim Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Fatih Eğitim Fakültesi

Marmara Üniversitesi (İstanbul) Atatürk Eğitim Fakültesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) Eğitim Fakültesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Eğitim Fakültesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Eğitim Fakültesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Selçuk Üniversitesi (Konya) Eğitim Fakültesi

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Eğitim Fakültesi

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Matematik, Fizik, Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için , Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) başarılı olması gerekir. "İlköğretim Matematik Öğretmenliği" lisans programı için yeterli (MF-1) puanı almak gerekir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "İlköğretim Matematik Öğretmenliği" lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar genel liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe-Matematik alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek birağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının "Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, Türkçe-Matematik" Alan/kol/bölümünden mezun YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde"İlköğretim Matematik Öğretmenliği" lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim boyunca okutulan dersler; Genel Matematik, Türkçe I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I-II, Bilgisayar I II, Yabancı Dil I-II, Eğitim Bilimine Giriş, Soyut Matematik, Geometri,Eğitim Psikolojisi, Analiz I-II-III, Lineer Cebir I-II, Fizik I-II, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Analitik Geometri I-II, İstatistik ve Olasılık-I-II, Cebire Giriş, Bilim Tarihi, Özel Öğretim Yöntemleri I-II, Diferansiyel Denklemler, Türk Eğitim Tarihi, Topluma Hizmet Uygulamaları, Ölçme ve Değerlendirme, Elemanter Sayı Kuramı, Matematik Tarihi, Rehberlik, Okul Deneyimi, Sınıf Yönetimi,Özel Eğitim, Matematik Felsefesi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Öğretmenlik Uygulaması ve seçmeli derslerdir .

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

TÜRKİYE İŞ KURUMU

Eğitimini tamamlayanlara "İlköğretim Matematik Öğretmenliği" lisans diploması ve "İlköğretim Matematik Öğretmeni" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu programlardan mezun olanlar, resmi ve özel tüm ilköğretim kurumlarında öğretmen olarak görev yapabilecekleri gibi, görsel ve yazılı basın için çocuk programları ve çocuklara yönelik bilgisayar programları hazırlama gibi alanlarda da çalışabilirler.

Ayrıca, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik çalışmalar yapabilirler.Ülke nüfusundaki hızlı artış, beraberinde yeni okulların açılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durum öğretmen ihtiyacını artırmaktadır. Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ;

Matematik, Geometri, Analitik geometri, ileri matematik, matematik uygulamaları, mesleki matematik, astronomi ve uzay bilimleri, istatistik, araştırma teknikleri gibi derslere girebilmektedir. Ayrıca özel dershanelerde meslek öğretmenleri için ek çalışma alanı oluşturmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler. Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda MEB bağlı eğitim kurumlarına "Öğretmen" olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. Derecenin l.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar. MEB bağlı eğitim kurumlarında her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim öğretime hazırlık ödeneği adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Meslek eğitimini tamamlayarak bir ilköğretim kurumunda matematik öğretmeni olanlar gerekli koşulları taşımaları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca açılan sınavlarda başarı göstermeleri durumunda uzman öğretmen, başöğretmen, okul müdürü veya müdür yardımcısı olabilirler. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

Matematik Öğretmeni

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile değişiklik yapılmasına dair esaslar (Ağustos 2004 tarih ve 2563 sayılı MEB Tebliğler Dergisinde yayınlanan 119 sayılı karar) ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı. ÖSYS-2010 Başvuru Kılavuzu, ÖSYS-2008 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu, Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,

Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.