Okul değiştirmeye neden olan davranışlar nelerdir?

16.05.2013 23:11

 Okul değiştirme, öğrencinin, bir başka okulda öğrenimini sürdürmek üzere bulunduğu okuldan naklen gönderilmesidir. 


Okul değiştirme yaptırımını gerektiren davranışlar şunlardır: 

* Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı davranışlarda bulunmak veya başkalarını da bu tür davranışlara zorlamak. 

* Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak. 

* Okula yaralayıcı, öldürücü aletler getirmek ve bunları bulundurmak. 

* Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkarmak. 

* Okul ile ilgili mekan ve malzemeyi izinsiz ve eğitim amaçları dışında kullanmayı alışkanlık haline getirmek. 

* Okul içinde ve dışında; siyasi parti ve sendikaların propagandasını yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere katılmak. 

* Herhangi bir kurum ve örgüt adına yardım ve para toplamak. 

* Kişi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce ve inançlarına göre ayırmak, kınamak, kötülemek ve bu tür eylemlere katılmak. 

* Başkasının malına zarar vermek, haberi olmadan almayı alışkanlık haline getirmek. 

* Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, taşınır ve taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek. 

* Okula, derslere, sınavlara girilmesine ve bunların sağlıklı yapılmasına engel olmak. 

* Okul içinde ve dışında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve diğer personele karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak. 

* Yatılı okullarda gece izinsiz olarak dışarıda kalmayı alışkanlık haline getirmek. 

* Okul ile ilişiği olmayan kişileri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak. 

* Kendi yerine başkalarını sınava katmak, başkasının yerine sınava girmek. 

* Alkol veya bağımlı maddeleri kullanmak veya bulundurmak, başkalarını kullandırmaya teşvik etmek. 

* Kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymamakta ısrar etmek.