Parasız Yatılılık ve Bursluluk için başvuru şartları nelerdir?

17.05.2013 10:20

 Aşağıdaki şartları taşıyanlar, ilköğretim kurumlarında burslu, okumak üzere sınava girmek için başvurabilirler: 


1- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2- Öğrenim görmek istedikleri okulun yönetmeliğinde tespit edilen kayıt şartlarını taşımak, 

3- Bulundukları sınıfta bir yıllık olup sınıfını geçmiş olmak (uzun süreli tedavi gördüğünü resmî sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler hariç), 

4- Ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan malî yılın bütçe kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının dört katını geçmemek kaydıyla maddî imkanlardan yoksun bulunmak, 

Ailenin maddî durumunun tespitinde; 

1- Ailenin maddî durumunu gösterir beyannamede öngörülen ve bu beyana esas olan velinin eşi çalışıyorsa eşiyle beraber ailenin yıllık gelir durumunu gösteren kurum saymanlığı, vergi dairesi ve diğer yetkili kurumlardan alınan belge, 

2- Aile nüfus kayıt örneği, 

3- Velinin eşi çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu kendi ana-babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi veya mahkeme karar örneği, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme karar örneği ve kontenjanla ilgili belgeler istenir. 

Ancak, vergi türü nitelikleri ile bağlı oldukları mevzuat hükümlerine göre, basit veya gerçek usulde vergiye bağlı olan vergi mükelleflerinin gelirleri, bir önceki yılın gelir vergisine esas vergi matrahını gösterir belge göz önünde bulundurularak bir önceki malî yılda tespit edilen ailenin fert başına düşen limiti esas alınarak hesaplanır. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamında kontenjana giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanun gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrenci ailelerinin maddî durumları dikkate alınmaz. Diğer kontenjanlara giren öğrenci ailelerinin maddî durumları dikkate alınır.