Pratisyen Hekim (Doktor)

09.05.2013 23:00

 TANIM

İnsan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir.

GÖREVLER

Pratisyen hekimler genel olarak aynı görevi yaparlar. Ancak çalıştıkları ortamın şartlarına, özelliklerine göre bazen farklı görevleri de yerine getirebilirler. Pratisyen hekimler, birinci basamak denilen sağlık kuruluşlarında, örneğin sağlık ocağında görev yaparlar. Sağlık kuruluşlarına başvuran kişilere ilk olarak tanıyı koyan, gerekli koruyucu ve tedavi edici müdahalede bulunan pratisyen hekimlerdir. Görevleri geniş kapsamlı olup, şöyle özetlenebilir. Hastanın şikâyeti, tıbbi öyküsü ve ailesi hakkında bilgi alır, hasta formuna kaydeder, Hastanın fiziki muayenesini yapar, Hastanın durumuna göre teşhise yönelik idrar, kan, tam kan, biyokimya, röntgen, ultrason, ilaçlı filmler, endoskopi vb. tetkikleri ister, Teşhise yönelik daha ileri tetkiklere ihtiyaç duyulduğunda hastayı ilgili uzmanlık alanına sevk eder, Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarına göre hastalığın teşhis, tedavisi ve izlenmesi için verileri yorumlar, değerlendirir, Teşhise göre ilaç yazar ve koruyucu hekimlik konularında hastayı bilgilendirir, Hasta veya hasta yakınına hastalık, hastalığın tedavi ve seçenekleri, riskleri, korunma yöntemleri hakkında bilgi verir, Hastalığın seyrine göre tedavi değişikliğine karar verir, İş kazası, trafik kazası, ölüm ve yaralanma gibi olayları hastanede görevli polise bildirir ve gerekli raporları düzenler, Aile planlaması konusunda danışmanlık yapar ve nasıl uygulayacağını öğretir, Sorumlu olduğu hastane veya tıp servislerini idare eder, Bulaşıcı hastalık çıktığı zaman gerekli önlemleri almak için çalışmalar yapar, Erken teşhis konulduğunda ilerlemesi önlenebilen hastalıkların erken tanısını koyar, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Steteskop, Kalp elektrocihazı, Refleks çekici, Dil baskısı, Tansiyon aleti, Otoskop (kulak muayene aleti), Oftalmopkop (göz muayene aleti), Beden termometresi, Laboratuar alet ve malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Pratisyen hekim olmak isteyenlerin; Çok üstün bir belleğe sahip, Kimya ve biyoloji konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, İnsanlara karşı saygılı, onların duygularını anlayabilen, Olayları derinliğine araştırma merakı duyabilen, Okumayı seven, meslek yaşamı boyunca tıptaki yenilikleri izleme sorumluluğu üstlenebilecek, Temizliğe özen gösteren, dikkatli, sabırlı, gerektiğinde fedakarlıktan kaçınmayan, Elleri, görme, işitme organları sağlam, ruhsal durumunda bozukluk olmayan, Yaralardan, pis kokulardan rahatsız olmayan, soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Pratisyen hekimler özel ve resmi hastanelerde, dispanserlerde, klinik, muayenehane vb. yerlerde görev yaparlar. Çalışma ortamı genellikle temizdir. Hekimlerin çalışma saatleri düzensizdir. Hafta sonu ve gece nöbetleri vardır. Acil hastalar için günün her saatinde göreve çağrılabilirler.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Hekim olmak isteyen kimseler üniversitelere bağlı tıp fakültelerinde eğitim alabilirler.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fak (Bolu),

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi (Aydın),

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Afyonkarahisar),

Akdeniz Üniversitesi (Antalya),

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ankara),

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Erzurum),

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ankara),

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi (Manisa),

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi (Sivas),

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi (Çanakkale),

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (Adana),

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi(Diyarbakır),

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (İzmir),

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (İzmir),

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi (Kayseri),

Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ankara)

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi (Elazığ),

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Askeri Tıp Fakültesi (Ankara),

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ankara),

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi (Gaziantep),

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tokat),

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ankara),

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi (Şanlıurfa),

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi (Malatya), (İngilizce)

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İstanbul),

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi (Kars),

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi (Kahramanmaraş),

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi (Trabzon),

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (Kırıkkale),

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi (İzmit),

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İstanbul),

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mersin),

Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay)

Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (Samsun),

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (Denizli),

Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Konya)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi(İsparta)

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi (Edirne)

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ankara),

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (Bursa),

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İstanbul),

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi (Van),

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi (Zonguldak),

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Biyoloji, Fizik, Kimya.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için; Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı 'nda (LYS) 'Tıp" lisans programı için yeterli "MF-3" puan almak.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda 'Tıp" lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Tıp fakültelerinde eğitim teorik ve uygulamalı olarak 6 yıldır, uzmanlık eğitimi süresi ise 2-5 yıl arasında değişmektedir. Tıp fakültesinde;

1. Yıl içinde fizik, kimya gibi fen dersleri, ayrıca bazı tıp fakültelerinde tıbba başlangıç olmak üzere hücrenin yapısı ve görevleriyle ilgili dersler okutulmaktadır. 2. ve 3. sınıflarda insan vücudunun anatomisi ve fizyolojisi (yapısı ve işleyişi) ile hastalıklardan korunma ve tedavi dersleri işlenir. 4. ve 5. sınıflarda hastane içinde hasta başı eğitimleri (klinik stajlar) yapılır. Altıncı sınıfta tıp öğrencisine "intern" adı verilir. İnternler eğitim hastanesinde bir hekim gibi çalışarak iş başında eğitim görürler. Stajlar sırasında, hasta muayene ederler, tedavi yöntemlerini uygulamasını öğrenirler, ameliyatlara girerler, yaralara dikiş atarlar, doğum yaptırma, aşı yapma, kan alma, enjeksiyon yapma, laboratuar incelemeleri, acil vakalara yaklaşım ve müdahale gibi konularda uygulamalı eğitim görürler. Tıp eğitimi sonunda mezun olan doktorların; Tıbbın dayandığı bilimler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları; biyolojik fonksiyonların ölçülmesi, bilimsel olarak kanıtlanmış verilerin değerlendirilmesi ve data analizi prensipleri de dahil olmak üzere bilimsel yöntemleri yeterli düzeyde anlayabilmeleri, Sağlıklı ve hasta bireyin yapısı, fonksiyonları ve davranışları ile bireyin fiziksel ve sosyal çevresi ile sağlık arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlayabilmeleri, Ruhsal ve fiziksel hastalıkların belirlenmesini sağlayabilecek ölçüde klinik disiplinleri ve uygulamaları hakkında ve hastalıktan korunma yöntemi, teşhis ve tedavi açısından ilaçlar ve üreme sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları, Yetkililerin gözetiminde hastanelerde gerçekleştirilecek yeterli klinik deneyimine sahip olmaları, gerekmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara "Tıp Fakültesi"lisans diploması ve "Pratisyen Hekim" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ülkemizde, sağlık personeline, özellikle de pratisyen hekime çok ihtiyaç vardır. Halen ülkemizde 70.000 dolayında hekim vardır. Bunların yarısından biraz fazlası pratisyen, geri kalanı uzman hekimdir. Günümüzde hekimlerin iş bulmaları diğer mesleklere kıyasla daha kolay olmakla birlikte, hekim sayısının giderek artmasına bağlı olarak iş bulmaları da giderek güçleşmektedir. Pratisyen hekimler sağlık ocakları, Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri, Verem Savaş Dispanserleri, SSK dispanserleri, Kurum Hekimlikleri, Devlet hastanelerinin acil servisleri, özel hastane ve polikliniklerde hekim ve yönetici olarak çalışabilirler. Özellikle 1980 sonrası tıp fakültelerinden yılda yaklaşık olarak 5000 doktor mezun olmaktadır. Ülkemizde hızlı bir şekilde artan doktor sayısına oranla, sağlık kuruluşları ve hastanelerde aynı oranda artış olmamaktadır. Bu duruma bir de son yıllarda zorunlu hizmet uygulamasının kaldırılmış olması eklenince, hekimler ciddi bir şekilde işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalmışlardır. Günümüzde özellikle büyük şehirlerde sağlık ocaklarının, özel muayenehanelerin, özel hastanelerin ve kamu hastanelerinin sayısı artmaktadır. Bu kuruluşlardan en çok kamu hastanelerin de yığılma vardır. Ancak kamuda çalışan hekimlerin çoğunluğu da özel hastane ve muayenehanelerde ek görev almaktadırlar. Bu durumda çalışan bir doktor birden fazla kuruluşta çalışırken yeni mezun olmuş hekimler iş bulmakta zorluk çekmektedirler. Yeni mezun doktorların yoğun olarak özel hastanelerde ve özel muayenehanelerde görev aldıkları görülmektedir. Son yıllarda Sağlık Bakanlığı planları kapsamında bulunan Aile Hekimliği uygulamaları ile insan topluluklarının tedavilerinin daha kolay yapılabileceği, böylece hekimlerin bir kısmının iş bulma sorunlarına çözüm getirilebileceği düşünülmektedir.

GELECEKTE MESLEKTE GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de tıp alanında çok hızlı değişmeler olmaktadır. Bir yandan bir çok hastalığa çareler aranırken, diğer yandan da yeni yeni hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Bütün bu hastalıklarla mücadele ederken, lâboratuar çalışmalarındaki yeniliklere paralel olarak tıpla ilgili elektronik araç-gereçler de yenilenerek, daha gelişmiş ve modern bir anlayışla çalışmalara devam edilmektedir. Şüphesiz tıbbi araştırmalar bugün olduğu gibi gelecekte de tüm hızıyla devam edecektir. Ancak, muayene, teşhis ve tedavi kolaylığı açısından yeni geliştirilecek cihazlar hekimlerin işini biraz daha kolaylaştıracaktır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Türk Eğitim Vakfı gibi yardım Kurumları tarafından verilen öğrenci kredisinden isteyen ve durumu uygun olan öğrenciler yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Tıp fakültelerini 6 yıl okuyup bitirenler Pratisyen hekim olarak devletin belirlediği maaşla çalışırlar. Pratisyen Hekim olan kişiler, ÖSYM tarafından yapılan " Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı "nda başarılı oldukları takdirde değişik alanlardan birinde uzmanlık eğitimi alırlar. Bu durumdaki hekimlerin resmi görevleri dışında serbest çalışma imkanları da olduğu için, iyi bir kazanç elde etme şansına sahiplerdir. Kazancın oranı biraz da kişinin çalıştığı kente ve bilgi-becerisine göre değişmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

"Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler." Tıp çok geniş bir alandır. Uzmanlaşmanın erken başladığı alanların başında gelir. Pratisyen hekim olan kimse ÖSYM tarafından yapılan "Tıpta Uzmanlık Sınavı"nda başarılı olduğu takdirde, aşağıda belirtilen alanlardan birinde uzmanlaşabilirler.

A- Koruyucu Hekimlik Uzmanlık Dalları:

1- Halk sağlığı: Epidemiyoloji (tıpta araştırmaların yöntem bilimi) ve biyoistatistik, sağlık yönetimi, anne-çocuk sağlığı ve aile planlaması, toplum beslenmesi, iş sağlığı, çevre sağlığı, toplum beslenmesi, sağlık eğitimi, tıbbi sosyoloji ve sağlık ekonomisi konularında çalışmaların yapıldığı alandır. Uzmanlık (ihtisas) süresi 3 yıldır.
2- Spor Hekimliği: Profesyonel olarak sporla uğraşan kişilere yönelik çalışmaların yapıldığı alandır. İhtisas süresi 2 yıldır.
3- Hava ve Uzay Hekimliği: Özellikle astronotların ve bu alanda çalışanların sağlıklarıyla ilgilenen alandır. İhtisas süresi 2 yıldır.
4- Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp: Sualtı çalışmaları yapan kişilere yönelik çalışmaların yapıldığı bir alandır. İhtisas süresi 2 yıldır.
5- Enfeksiyon Hastalıkları: Bulaşıcı hastalıkların tanı ve tedavilerini yapan bölümdür. Uzmanlık süresi 4 yıldır.
6- Aile Hekimliği: Yaş, cins ve hastalık ayırımı yapmaksızın kişilere, ailelere ve kendine bağlı topluluğa, kişisel, devamlı ve ilk basamak tedavi hizmeti veren uzmanlık dalıdır.
Uzmanlık süresi 3 yıldır.

B- İyileştirici Hekimlik (Klinik) Uzmanlık Alanları:

1- İç Hastalıkları (Dahiliye): Kalp, akciğer, mide, bağırsak, karaciğer gibi tüm organların hastalıklarını inceleyen bir bölümdür. İhtisas süresi 4 yıldır.
2- Göğüs Hastalıkları: Akciğer hastalıklarını konu alan cerrahi bilim dalıdır. İhtisas süresi 4 yıldır.
3- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları: Yeni doğmuştan 15 yaşına kadar olan çocuğun sağlığı ile ilgili bölümdür. İhtisas süresi 4 yıldır.
4- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri): Psikolojik bozukluklarla ilgilenilen tıp dalıdır. İhtisas süresi 4 yıldır.
5- Dermatoloji: Ciltdeki tüm hastalıklar ve cinsel temaslarla bulaşan hastalıkları kapsamına alan tıp dalıdır. İhtisas süresi 3 yıldır.
6- Nöroloji (Asabiye): İnsan yapısında sinir sisteminde meydana gelen bozuklukları inceleyen bir bölümdür. İhtisas süresi 4 yıldır.
7- Genel Cerrahi(Hariciye): Tüm ameliyatları kapsayan bölümdür. Örn: Guatr ameliyatı, mide ameliyatı gibi, ihtisas süresi 4 yıldır.
8- Çocuk Cerrahisi: Ameliyatla ilgilidir, fakat özellikle çocukların ameliyatı ile ilgili bölümdür. İhtisas süresi 4 yıldır.
9- Göğüs Cerrahisi: Ameliyatla ilgili bir alandır. (Örn: Akciğer ameliyatı) İhtisas süresi 4 yıldır.
10- Beyin ve Sinir Cerrahisi: Beyin ve omiriliği kapsayan bölümdür. İhtisas süresi 5 yıldır.
11- Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi: Omurgada oluşan tüm şekil bozukluklarının ve aynı zamanda estetik güzellikde gözönüne alınarak ameliyatların (Örn; yanık, tavşan dudaklılık, cildin düzeltilmesi gibi çalışmaların) yapıldığı bölümdür. İhtisas süresi 5 yıldır.
12- Kalp ve Damar Cerrahisi: Tüm damar sistemi ve kalbi kapsayan cerrahidir. İhtisas süresi 5 yıldır.
13- Anestezi ve Reanimasyon (Bayıltma ve Ayıltma): Özellikle ameliyathanede ameliyat esnasında narkozun verilmesi ve ameliyat sonrası narkozun kesilmesi gibi çalışmaların yapıldığı bölümdür. İhtisas süresi 4 yıldır.
14- Kadın Hastalıkları ve Doğum(Jinekoloji): Kadın üreme organlarının hastalıkları ve doğum ile ilgili alandır. İhtisas süresi 4 yıldır.
15- Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları: Kulak-burun ve boğazda oluşan sağlık sorunlarını inceleyen alandır. İhtisas süresi 3 yıldır.
16- Göz Hastalıkları: Göz ile ilgili her türlü hastalığın iyileştirimesi ile ilgili çalışmaların yapıldığı alandır. İhtisas süresi 3 yıldır.
17- Üroloji (Bevliye): İdrar kesesinin, idrar yollarının ve erkek üreme organlarının hastalıklarını inceleyen bölümdür. İhtisas süresi 4 yıldır.
18- Ortopedi ve Travmataloji: İskeletin doğuştan gelen bozukluklarını (kamburluk, kemik büyümesi, birleşik parmak) ve çeşitli çarpma, düşme sonucu oluşan kırık ve çıkıkları tedavi eden bölümdür. İhtisas süresi 4 yıldır.
19- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon: Asabiye, dahiliye ve ortopedi kliniklerinin ortak çalıştığı, hastaların hareket kısıtlılığı ile ilgili olan bölümdür. İhtisas süresi 3 yıldır.
20- Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji: Kaplıcalar, içmeceler, çamur banyoları, iklimle
hastalıkların tedavileri ve sağlık arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Uzmanlık
süresi 3 yıldır.
21- Radyoloji: x ışınları ile vücuttaki çeşitli patolojik oluşumların saptandığı ve hasta dokunun ışın yolu ile tedavi edildiği bölümdür. Uzmanlık süresi 3 yıldır.
22-Çocuk Psikiyatrisi (Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları): Çocuk ve gençlik çağındaki
insanların ruh sağlığı ile ilgili uzmanlık alanıdır. Uzmanlık süresi 4 yıldır

C- Laboratuar Uzmanlık Alanları:

1- Tıbbi Biyokimya: Laboratuarla ilgili tüm araştırmalarla ilgilenen alandır. İhtisas süresi 3 yıldır.
2- Tıbbi Patoloji: Vücuttan alınan doku ve sıvı örneklerinin incelendiği bölümdür. İhtisas süresi 3 yıldır.
3- Tıbbi Farmakoloji: İlaçların canlı dokular üzerindeki etkilerinin incelendiği, deneyler ve araştırmaların yapıldığı bir bölümdür. İhtisas süresi 3 yıldır.
4- Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji: Laboratuarla ilgili tüm çalışmaları kapsayan alandır. İhtisas süresi 3 yıldır.
5- Tıbbi Parazitoloji: Bağırsaklarda bulunan parazitlerin incelenmesi ile ilgili bölümdür. İhtisas süresi 3 yıldır.

D- Akademik Uzmanlık Dalları:

1- Adli Tıp: Adli vakaları inceleyen bölümdür. İhtisas süresi 2 yıldır.
2- Anatomi: Genel olarak insan vücudunun kas ve iskelet yapısını inceleyen bölümdür. İhtisas süresi 2 yıldır.
3- Fizyoloji: Vücudun fizyolojik yapısının hücrelere kadar incelenmesi ile ilgili bölümdür. İhtisas süresi 2 yıldır.
4- Fizyopatoloji: Çeşitli hastalıkların tespiti için vücudu inceleyen bölümdür. İhtisas süresi 3 yıldır.
5- Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji: Hücre yapısının ve doğacak olan ceninin doğum anına kadar incelendiği bölümdür. İhtisas süresi 2 yıldır.
6- Tıp Tarihi ve Deontoloji: Tıp tarihini, bu alanda hizmet vermiş olan kimseleri, kullandıkları yöntemleri inceleyen bölümdür. İhtisas süresi 2 yıldır.
7- Tıbbi Genetik: Tüm genetik yapıyı inceleyen bölümdür. İhtisas süresi 2 yıldır.
8- Nükleer Tıp: Radyolojinin en gelişmiş halidir. Tıptaki en son gelişmelerle çalışılan bölümdür. Örn: Kanserli hücrelerin görülmesi, incelenmesi gibi. İhtisas süresi 3 yıldır.

BENZER MESLEKLER

Diş hekimi, Veteriner.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları, ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000, Türkçe Sözlük ve Yayın Kılavuzu (Sabah Yayınları), H.Ü. Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri, 02.02.2008 tarih ve 26775 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık eğitim programlarının asgari eğitim koşullarının belirlenmesine dair Yönetmelik" Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar. 2010 ÖSYS Başvuru Kılavuzu,

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,

Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.